Nilton Vargas
Yuji Otsuka
Dieizon Von Freedom
Yuji Otsuka
Dieizon Von Freedom
Verani Fontana
Rafael Giovanoli
Verani Fontana
Dieizon Von Freedom
Nilton Vargas
Verani Fontana
Diego Passos